Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ


ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
 Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για την χρήση των πεζοδρομίων των οδών, των πλατειών, των πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών των χώρων. Αφορά δε την προσωρινή ή πλέον μακροχρόνια χρήση ή κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων σε όλη την έκταση του δήμου. Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι: - Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης - Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. - Η διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα πλατειών, πεζοδρόμων και πεζοδρομίων και η ισορροπημένη οικονομική εκμετάλλευση τους από τον Δήμο. - Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες(ΑΜΕΑ). - Η ανάπτυξη και η διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.