Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ


ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
 Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για την χρήση των πεζοδρομίων των οδών, των πλατειών, των πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών των χώρων. Αφορά δε την προσωρινή ή πλέον μακροχρόνια χρήση ή κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων σε όλη την έκταση του δήμου. Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι: - Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης - Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. - Η διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα πλατειών, πεζοδρόμων και πεζοδρομίων και η ισορροπημένη οικονομική εκμετάλλευση τους από τον Δήμο. - Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες(ΑΜΕΑ). - Η ανάπτυξη και η διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.Άρθρο 2: Νομικό Πλαίσιο ....

Άρθρο 3: Ορισμοί 1. Κοινόχρηστοι χώροι: Όλοι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια τους, οι πλατείες και τα πεζοδρόμια τους, οι πεζόδρομοι, οι στοές και το υπέδαφος όλων αυτών, οι αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων και το υπέδαφος αυτών, ο χώρος δαπέδου, μεταξύ θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών, αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρόμων και χώρων αφεθέντων σε κοινή χρήση και γενικά κάθε δημοτικός ή δημόσιος χώρος ή οικόπεδο, που έχει αφεθεί προσωρινά ή μόνιμα σε κοινή χρήση.

2. Τέλος: Η χρηματική παροχή ,που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδe ικού ανταλλάγματος για την χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα (ΣτΕ 140/89, Δι. Δικ. 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.

3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου:
Οι ατομικές διοικητικές πράξεις παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη, που υπόκεινται σε ανάκληση σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και των Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ειδικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.

4. Ανάκληση αδείας: Η διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς προηγούμενης διοικητικής πράξης είτε αναδρομικά είτε για το μέλλον και αποσκοπεί στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος κανονισμού.

5. Αυθαίρετη χρήση: Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς προηγούμενη άδεια του Δήμου Αιγάλεω καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της ήδη χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε την διάρκεια της άδειας

6. Εμπορικός εξοπλισμός: Κάθε μορφής λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία (τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, σκίαστρα ,προθήκες, πάγκοι, εμπορεύματα και μηχανήματα), που εξυπηρετούν την πελατεία και την λειτουργία των καταστημάτων.

7. Αστικός εξοπλισμός: Ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου όπως κάδοι απορριμμάτων, κολωνάκια, ζώνες πράσινου, κιγκλιδώματα, παγκάκια, φωτιστικά κ.τ.λ..

8. Οδικός εξοπλισμός: Ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφορίας όπως φανοστάτες, πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες κ.τ.λ..

9. Πεζοδρόμιο: Το υπερυψωμένο η με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο τμήμα της οδού ,που προορίζεται για τους πεζούς.

10. Πεζόδρομος: Η οδός, που χρησιμοποιείτε αποκλειστικά από πεζούς και για την είσοδο-έξοδο οχημάτων προς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και ανεφοδιασμού.

11. Καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι τα καταστήματα στα οποία γίνεται παρασκευή ή / και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις.

Άρθρο 4 : Αρμοδιότητες Ο Δήμος Αιγάλεω είναι η μόνη αρμόδια αρχή για να εκδίδει άδειες χρήσεις κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκμετάλλευση. Η αρμοδιότητα για την τήρηση και πιστή εφαρμογή του Κανονισμού ανήκει στην Δημοτική Αρχή δια των αρμοδίων υπηρεσιών της. · Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών χορηγεί σύμφωνα με τον νόμο όλες τις απαραίτητες άδειες εντός 15 ημερών. · Η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ελέγχουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και γνωμοδοτούν για την χορήγηση της άδειας κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου. Αν υφίστανται δηλαδή λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων ,που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της άδειας. Η γνωμάτευση της Τροχαίας ή της Δημοτικής Αστυνομίας είναι δεσμευτική στη χορήγηση της αιτούμενης άδειας(άρθρο 13παρ.6 ΒΔ. 24/9-20/10/1958 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 τουΝ.1080/80) και εκδίδεται μέσα σε 15 μέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του Δήμου. · Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία, που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο, τον οριοθετεί βάσει της χορηγηθείσας άδειας και ελέγχει την εφαρμογή της. · Η ανάλογη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το διάδοχο συλλογικό όργανο επιλύει κάθε διαφορά, που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα, που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού.

Άρθρο 5: Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων 1. Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας είναι να παραμένει ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδια ζώνη διέλευσης πεζών α) ενός μέτρου(1,00)τουλάχιστον στα πεζοδρόμια, β) δύο (2,00) μέτρων τουλάχιστον για την διέλευση των πεζών και των επιτρεπομένων οχημάτων στους πεζόδρομους. Ειδικά για τους πεζόδρομους ο παραχωρούμενος χώρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50% του πλάτους τους. 2. Σε πεζοδρόμια με πλάτος μικρότερο των 1,5 μέτρων (μη συνυπολογιζόμενου του κρασπέδου) , σε όλες τις ζώνες, απαγορεύεται η παραχώρησή τους 3. Να μην εμποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης, ούτε να δυσχεραίνεται η πρόσβαση προς αυτά. 4. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου πρέπει να είναι σύμφωνη με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους(παραρτ. Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΙΒ-8577/83 Υγειονομικής Διάταξης). 5. Ο παραχωρούμενος χώρος οριοθετείται με συνεργασία της Υπηρεσίας Εσόδων, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας. Κάθε κατάληψη πέρα των ορίων θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται κυρώσεις. 6. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση, που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού, που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος. 7. Τα στοιχεία εξοπλισμού, που αναπτύσσονται στις πλατείες, στους πεζόδρομους και στα πεζοδρόμια Α΄ και Β΄ ζώνης(τραπεζοκαθίσματα ,ζαρντινιέρες κ.α.) είναι από φυσικά υλικά μόνο(πηλό, γυαλί, ξύλο, μέταλλο κ.τ.λ.). 8. Η σκίαση των χώρων μπορεί να γίνεται, με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20μ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, είτε με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που για την σκίαση χρησιμοποιούνται τέντες, αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 20% (Απόφαση α.π.52716/20-11-01 της Γεν. Δνσης Πολεοδομίας Δνση Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧF'Ε), της επιφάνειας του συνόλου του κοινόχρηστου χώρου - πλατείας και χωρίς διαφημιστικά μηνύματα. 9. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, υπερυψωμένα δάπεδα, ζαρντινιέρες, τοποθέτηση υπαίθριων μπαρ, ντουλαπιών, κλιματιστικών. κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει, πριν την έκδοση της άδειας , της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου. Προς τούτο υποβάλλονται με την αίτηση της Άδειας και τα απαραίτητα τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια. 10. Σε κοινόχρηστους χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, πλατειών και αλλού, που δεν έχει εκδοθεί άδεια χρήσης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση. 11. Η καθαριότητα και η τήρηση των υγειονομικών κανονισμών είναι ευθύνη του υπεύθυνου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. 12. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, ούτε διαφημιστικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους. 13. Η έκθεση εμπορευμάτων περιορίζεται σε απόσταση 1μ. από την οικοδομική γραμμή και εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1&2 του παρόντος άρθρου. Η τοποθέτηση εμπορευμάτων επί των προσόψεων του κτηρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,50μ. 14. Δεν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών καταστημάτων και επιτηδευματιών κάθε μορφής στους κοινόχρηστους χώρους(συνεργεία αυτοκινήτων, συναρμολογήσεις επίπλων κ.τ.λ.) 15. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων προ της εισόδου κατοικίας ή πολυκατοικίας. 16. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτροδότηση των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται επί των πλατειών, με την τοποθέτηση εναέριων καλωδίων. 17. Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται μέσα στα όρια του παραχωρημένου χώρου και είναι δυνατόν να τον οριοθετούν, σε σχέση με άλλον παραχωρημένο χώρο, σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει να δημιουργούν περιχαρακωμένες περιοχές με την τοποθέτησή τους, δηλαδή να μην δημιουργούν σχήμα <<Π>> ή <<τετράγωνο>> και να μην χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζουν τον παραχωρημένο χώρο με άλλον κοινόχρηστο χώρο που δεν παραχωρείται, μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό.

Άρθρο 6: Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων. Οι επιτρεπόμενοι για χρήση χώροι χωρίζονται σε τέσσερις (4) ζώνες Α, ΑΒ, Β και Γ με την κεντρικότητα και την εμπορικότητα τους. 1. Α Ζώνη: α) Οι πλατείες: Ελ. Βενιζέλου, Υψώσεως Τιμίου Σταυρού(Υ.Τ.Σ.), Ελευθερίας, Λέλας Καραγιάννη, τα πεζοδρόμια τους και τα πεζοδρόμια των δρόμων που έχουν πρόσοψη στις πλατείες αυτές. β) Ιερά Οδός από την Λ. Κηφισού μέχρι την οδό Ολυμπίας και Μ. Αλεξάνδρου. γ) Η Λ. Αθηνών, η Λ. Κηφισού και η Λ. Πέτρου Ράλλη σε όλο το μήκος τους. δ) Ο πεζόδρομος της Χρ. Σμύρνης περιλαμβανομένης της πλατείας από την οδό Σμύρνης έως την οδό Κωνσταντινουπόλεως, ο πεζόδρομο της οδού Αγίας Λαύρας, και οι πεζόδρομοι του κέντρου. ε) Η πλατεία Λαού. ζ) Τ.Ε.Ι. Αθηνών. 2. ΑΒ Ζώνη: α) Οι πλατείες Δαβάκη, Ηρώων Πολυτεχνείου καθώς και τα πεζοδρόμια τους και τα πεζοδρόμια των τμημάτων των δρόμων, που έχουν πρόσοψη στις πλατείες αυτές καθώς και όλες οι πλατείες, που δεν ανήκουν στην Α Ζώνη (ως πλατεία νοείται κάθε κομμάτι ακάλυπτου χώρου, που έχει αφεθεί στην κοινή χρήση όπως άλση , δασύλλια, πάρκα, πεζόδρομοι) καθώς και το Άλσος Αιγάλεω. β) Η οδός Θηβών σε όλο το μήκος της. γ) Οι κάθετοι στην Ιερά Οδό δρόμοι μέχρι Σμύρνης ( από Θηβών μέχρι Περγάμου) και Μ. Μπότσαρη (από Θηβών μέχρι Ελλησπόντου). δ) Η οδός Σμύρνης από Θηβών μέχρι Περγάμου και η οδός Μ. Μπότσαρη από Θηβών μέχρι Ελλησπόντου. ε) Η Ιερά Οδός στο υπόλοιπο τμήμα της, που δεν ανήκει στην Α Ζώνη. 3. Β Ζώνη: α) Οι οδοί που διέρχονται λεωφορειακές γραμμές και το τμήμα της οδού Πλαστήρα ,που δεν ανήκει στην Α Ζώνη. β) Οι οδοί Π. Καβάλας, Ηρακλείτου, Έβρου και Δημοκρατίας. 4. Γ Ζώνη: Τα πεζοδρόμια όλων των οδών και τα τμήματα των οδών ,τα οποία δεν ανήκουν στις τρεις προηγούμενες ζώνες. Εξαίρεση στον γενικό κανόνα του άρθρου αποτελούν : 1) Η πλατεία Ελ. Βενιζέλου και οι είσοδοι της, που δεν παραχωρείται για καμία εμπορική δραστηριότητα.(απόφαση Δημ. Συμβουλίου427/87 & 124/95) 2) Η Ιερά Οδός στα πεζοδρόμια της οποίας δεν αναπτύσσονται εμπορεύματα και τραπεζοκαθίσματα σ’ όλο το μήκος της. Εξαίρεση αποτελεί μόνο το παραδοσιακό κατάστημα κατασκευής λουκουμάδων. Επί της Ιεράς Οδού και Γρ. Κυδωνιών ,που επιτρέπεται η ανάπτυξη μίας σειράς τραπεζοκαθισμάτων στην επί της Ιεράς Οδού πρόσοψη του(απόφαση Δημ.Συμβουλίου391/2004) 3) Οι χώροι προ των εισόδων των Ιερών Ναών καθώς και οι είσοδοι και ο εσωτερικός χώρος της πλατείας Εσταυρωμένου.(απόφαση Δημ. Συμβουλίου 427/1987) Κατά μήκος της Ιεράς Οδού, από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ολυμπίας και έως των ορίων του Δήμου Αιγάλεω, επιτρέπεται η τοποθέτηση, σε απόσταση 1 μ. από την οικοδομική γραμμή των αναγκαίων προθηκών, κρεμαστρών και λοιπού εξοπλισμού προβολής εμπορευμάτων, ο οποίος πρέπει να είναι κινητός και να αίρεται τις ώρες που το κατάστημα παραμένει κλειστό. Δεν επιτρέπεται η σταθερή εναπόθεση και η αποθήκευση εμπορευμάτων και άλλων στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Επίσης επιτρέπεται η ανάπτυξη μιας σειράς τραπεζοκαθισμάτων επί της πρόσοψης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 7 : Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων 1. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτω.ν καθώς και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τ.μ. καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2. Το τέλος είναι ετήσιο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα την περιοχή -ζώνη- της πόλης και καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου. Ο αριθμός του τριπλότυπου είσπραξης του τέλους αναγράφεται στην άδεια. 3. Οι χορηγούμενες άδειες , τόσο όσον αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στην τοποθέτηση σε αυτόν λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού , έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας πρέπει να γίνεται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους . Με τη λήξη των αδειών, εφ' όσον δεν χορηγηθεί νέα άδεια και με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων, με την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίσθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. 4. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου προσκομίζοντας και τα εξής νόμιμα επικυρωμένα δικαιολογητικά: · Η ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήματος. · Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης. · Τοπογραφικό σκαρίφημα της θέσης του καταστήματος, των παρακειμένων καταστημάτων, του πλάτους της πρόσοψης, του πλάτους του πεζοδρομίου, του πλάτους της οδού, των εισόδων και των παραθύρων των παρακειμένων κατοικιών και της θέσης και τις διαστάσεις του αιτούμενου προς κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. · Διάγραμμα κάλυψης, με το οποίο αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου. 5. Για την χορήγηση άδειας τραπεζοκαθισμάτων και εξοπλισμού στο διάγραμμα κατάληψης σημειώνονται οι προβολές των ομπρελών, φωτιστικών και ανθοδόχων κ.α. και επισυνάπτονται · Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού. Υπηρεσιακά θα επισυνάπτεται : · Φωτοτυπία της τελευταία χορηγηθείσας άδειας. · Βεβαίωση του Ταμείου του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν σε βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο ή υπάρχει περίπτωση εκκρεμοδικίας ή διακανονισμού της καταβολής αυτών · Γνωμάτευση της Τροχαίας η της Δημοτικής Αστυνομίας. · Έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου . Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε δρόμο. Ειδικότερα : 6. Πεζόδρομοι: α)Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων γίνεται πάντα εντός της προβολής των ορίων του καταστήματος και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη και την νοητή προβολή των ορίων των όμορων ιδιοκτησιών πρέπει να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση παραχώρησης του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών που διαμένουν ή χρησιμοποιούν το ακίνητο. β) Στα καταστήματα, που ήδη υπάρχουν στους πεζόδρομους, η άδεια θα δίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σημείου του πεζόδρομου, δηλαδή η εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, η ομαλή διέλευση των πεζών, η κίνηση των επιτρεπομένων οχημάτων, ο αστικός εξοπλισμός, η γενική αισθητική του χώρου. Η χορήγηση άδειας θα εξετάζεται χωριστά για κάθε κατάστημα από της υπηρεσίες του Δήμου. γ) Για τα νέα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που θέλουν να εγκατασταθούν σε πεζόδρομο και να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει πρώτα να παίρνουν έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου (Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) για την δυνατότητα να τους παραχωρηθεί χώρος και μετά να τους χορηγείται άδεια λειτουργίας καταστήματος. δ) Σε κάθε κατάστημα παραχωρείται χώρος που αντιστοιχεί στο 70% της προσόψεως ή της προβολής του. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήματα εάν δεν παρεμποδίζεται με τον τρόπο αυτό ουσιωδώς, η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Σε περίπτωση που ένας από τους δικαιούχους δεν χρησιμοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο που του αναλογεί, η χρήση του χώρου αυτού μπορεί να παραχωρηθεί από τον Δήμο σε παρακείμενα καταστήματα, ανάλογα με την πρόσοψη τους (άρθρο 3 του Ν. 1080/80) ε) Οι κοινόχρηστοι χώροι, που βρίσκονται εκτός της προβολής των ορίων του προσώπου των καταστημάτων παραχωρούνται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έπειτα από δημοπρασία. Στην δημοπρασία παίρνουν μέρος κατά προτεραιότητα όσοι δεν έχουν απέναντι από το κατάστημά τους κοινόχρηστο χώρο. ζ) Οι διάδρομοι, που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά σαν κατάληψη. 7. Πεζοδρόμια: α) Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων γίνεται πάντα εντός της νοητής προβολής των ορίων του καταστήματος και σύμφωνα με τις παραγ. 1 & 2 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού . Σε κάθε περίπτωση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη και τη νοητή προβολή των ορίων των όμορων ιδιοκτησιών πρέπει να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση παραχώρησης του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών που διαμένουν ή χρησιμοποιούν το ακίνητο. β) Όπου υπάρχει αστικός εξοπλισμός, παρτέρια, στάσεις λεωφορείων, ποδηλατοδρόμος κ.λ.π., το πλάτος του πεζοδρομίου περιορίζεται μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής του καταστήματος και της νοητής γραμμής των ανωτέρω. γ)Οι προεξοχές στις γωνίες των πεζοδρομίων δεν προσμετρούνται στο πλάτος του πεζοδρομίου επειδή κατασκευάστηκαν με σκοπό την διευκόλυνση των πεζών ,που διασχίζουν το δρόμο, και την αποτροπή παρκαρίσματος στις γωνίες. 8. Πλατείες: Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος, θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα συνολικό σχεδιασμό, που θα εκπονείται απο την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, την αισθητική της κάθε πλατείας, καθώς και την ισχύουσα Πολεοδομική νομοθεσία. Η συγκεκριμένη Μελέτη , θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Δημοτικό Συμβούλιο αφού προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Άρθρο 8: Χορήγηση αδείας τοποθέτησης εμπορευμάτων 1. Πριν την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων πρέπει να έχει εκδοθεί άδεια από τον Δήμο με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του τρέχοντος έτους. 2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Δ/νση Οικονομικών του Δήμου προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: · Ισχύουσα άδεια λειτουργίας του καταστήματος. · Απλό τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου.( Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος το διάγραμμα σχεδιάζεται αναλυτικά για κάθε δρόμο.) Η αίτηση ανανέωσης της άδειας γίνεται εντός του τελευταίου τριμήνου του προηγούμενου έτους. 3. Εκτός των περιορισμών του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και άλλων στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Οι διάδρομοι, που βρίσκονται στο χώρο εμπορευμάτων και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη. Άρθρο 9: Περίπτερα: 1. Σύμφωνα με την νομοθεσία οι επιτρεπόμενες διαστάσεις των περιπτέρων είναι μέγιστο μήκος 1,70μ Χ 1,50μ.μέγιστο πλάτος. Πέραν τούτου και εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος για απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των πεζών καθώς και την ορατότητα των οδηγών οχημάτων μετά από έγκριση της Τροχαίας ή της Δημοτικής Αστυνομίας χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για I. Ένα μονό ή διπλό ψυγείο αναψυκτικών. II. Ένα ψυγείο παγωτών μικρών διαστάσεων, το οποίο θα απομακρύνεται κατά το χρονικό διάστημα 15/11 έως 15/3.(1,10Χ0,60μ.,για περίπτερα σε κεντρικά σημεία της πόλης ή 1,35Χ0,60μ. σε ακραίες συνοικίες). Τα ανωτέρω τοποθετούνται εφαπτόμενα στο σώμα του περιπτέρου. 2. Ο παραχωρούμενος χώρος δεν υπερβαίνει τα 4τ.μ σε πλατείες και πεζοδρόμια πάνω από 6,00μ και τα 2,00τ.μ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Σε περίπτερα ,που βρίσκονται μπροστά από προθήκες καταστημάτων ή υπηρεσιών δεν χορηγούνται πάνω από 2τ.μ.. 3. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος(τέντας) χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα ,που θα προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50μ σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε απόσταση 0,50μ από το ρείθρο του πεζοδρομίου{και σε ύψος τουλάχιστον δύο μέτρων και είκοσι εκατοστών (2,20 μ.}). 4. Απαγορεύεται κάθε άλλη προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών στοιχείων, που μεταβάλλουν τις επιτρεπόμενες διαστάσεις του περιπτέρου, καθώς και κάθε άλλου αντικειμένου γύρω από αυτό(κιβώτια, πρόχειρες κατασκευές, σταντ). 5. Δίνεται δυνατότητα αύξησης των διαστάσεων υφισταμένων περιπτέρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας («ηλιακά περίπτερα», σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 34 του Ν. 3734/2009. 6. Δικαιούχοι περιπτέρων : Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.900/13/158602 /Σ.797/05.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καταργείται η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που δικαιούνται να εκμεταλλεύονται τα περίπτερα και καταργείται ο περιορισμός στον αριθμό των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, ως αντιβαίνοντα στο άρθρο 2 παρ.2α και γ του Ν. 3919/2011. Με την περίπτωση 3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 προβλέπεται η παραχώρηση απευθείας και χωρίς δημοπρασία του 30% των νέων θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολύτεκνους, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006, περί μη ύπαρξης οφειλών. Στην αριθ. πρωτ. 50/45256/30.11.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνεται ότι οι παραπάνω θέσεις παραχωρούνται βάσει εισοδηματικών και μόνο κριτηρίων και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006. Για την παραχώρηση του δικαιώματος αυτού, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1. Εκδίδεται προκήρυξη από το Δήμο στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις, το ετήσιο μίσθωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 2. Υποβάλλονται αιτήσεις από τους δικαιούχους. 3. Παραχωρούνται οι θέσεις στους δικαιούχους με δημόσια κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεών τους. Παραχώρηση θέσεων με δημοπρασία: Με την περίπτωση 3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 προβλέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (άρθρο 192 ΔΚΚ, Π.Δ. 270/81), αποκλειόμενης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών. Η διακήρυξη, πέραν των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις, υποχρεωτικά περιλαμβάνει και τους εξής όρους :
α) Απαγορεύεται η αναμίσθωση, η υπεκμίσθωση και η εν γένει περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους.
β) Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου Δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το Δήμο η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το Δήμο. Ο καθορισμός του ύψους της ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής της δημοπρασίας και αναφέρεται διακριτά στη σχετική διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του. Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος, λαμβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδομένα, η εμπορικότητα των οδών και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη της οικονομικής του δραστηριότητας.
γ) Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως εκάστοτε ισχύουν. 2. Διαδικασία χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος. Στην περίπτωση των περιπτέρων και κυλικείων, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία τους και θα εκδίδει τη σχετική βεβαίωση αναγγελίας. Επισημαίνεται ότι η εκμετάλλευση περιπτέρων και κυλικείων γίνεται σε δημόσιους χώρους και σε χώρους δημοσίων οργανισμών και για το λόγο αυτό απαιτείται η προηγούμενη έγκριση σχετικής βεβαίωσης αναγγελίας.
Η διαδικασία έχει ως εξής : α. Γνωστοποίηση κενών θέσεων μέσω ανακοίνωσης του Δήμου. β. Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων στο Δήμο προς έλεγχο. γ. Έλεγχος δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία. δ. Έγκριση Βεβαίωσης Αναγγελίας (εντός τριών μηνών από την αναγγελία έναρξης του επαγγέλματος). ε. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου καθορίζεται ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12. 3. Θέσεις περιπτέρων - μετατόπιση αυτών. Οι υφιστάμενες θέσεις των ήδη λειτουργούντων περιπτέρων στον Δήμο Αιγάλεω, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την λήψη νεότερης επί του αυτού αντικειμένου απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α'), με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή λειτουργεί. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων, μη επιτρεπόμενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής γνώμης. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος του Δήμου και παρερχομένης άπρακτης αυτής, τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας. Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Συνεπώς, οι απαιτούμενες αποφάσεις για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων είναι οι εξής:
1. Απόφαση της οικείας Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας. 2. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 3. Ερώτημα του Δήμου προς την οικεία αστυνομική αρχή για παροχή γνώμης. 4. Γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής εντός 20 ημερών από το ερώτημα του Δήμου (τυχόν αρνητική εισήγηση είναι δεσμευτική). 5. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των νέων θέσεων περιπτέρων. Εκδοθείσες πριν το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4093/2012 άδειες εκμετάλλευσης δεν θίγονται και διατηρούνται από τους νυν δικαιούχους ή διαδόχους τους (αριθ. πρωτ.50/45256/30.11.2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών). Για τον καθορισμό των νέων θέσεων προς τοποθέτηση ή μετατόπιση περιπτέρου, λαμβάνονται υπ' όψη οι συνθήκες ασφάλειας, κυκλοφορίας και αισθητικής εν γένει του περιβάλλοντος και η αποδοτικότητα του περιπτέρου (άρθρο 19 παρ. 3 του Ν.Δ. 1044/71). Για την τοποθέτηση ή τη μετατόπιση του περιπτέρου λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιβάρυνση που προκαλεί στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με αυτό καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης ή μετατόπισης του περιπτέρου σε σημείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση (Σ.τ.Ε. 3570/90). Η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος είτε για εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, ύστερα από εισηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης δικαιούχων (άρθρο 20 παρ. 1 του Ν.Δ. 1044/71 όπως ισχύει). Η μετατόπιση γίνεται σε μικρή απόσταση από την αρχική θέση, αφού ληφθεί υπόψη η αποδοτικότητα της νέας θέσης και των γειτονικών περιπτέρων. Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση. Σε περίπτωση προσωρινής μετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του θέση μόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη μετατόπιση. Η σχετική δαπάνη προσωρινής μετατοπίσεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση (άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.Δ. 1044/71) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α'). Οι διαστάσεις των νέων περιπτέρων θα είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Κ.Υ.Α. Φ900/12/158489/06, ΦΕΚ 424/06), ήτοι: 1,50μ. πλάτος Χ 1,70μ. μήκος Χ 2,60μ. ύψος το μέγιστο. Επισήμανση: με την υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 καταργείται η απαλλαγή από την καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε δικαιούχους περιπτέρων και πλέον οι δικαιούχοι των θέσεων περιπτέρων (συμπεριλαμβανομένων και των Α.Μ.Ε.Α. και των πολυτέκνων στους οποίους παραχωρούνται απευθείας) υποχρεούνται στην καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων το οποίο καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980. Στην περίπτωση 5 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 προβλέπεται και η υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/1980 από τους δικαιούχους των υφιστάμενων διοικητικών αδειών, η οποία όμως αρχίζει από 1-1-2014. 4. Διαδικασία χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου Οι αιτήσεις για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου υποβάλλονται στο Δήμο Αιγάλεω και συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας, β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτουμένου προς χρήση χώρου και μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται : γ) η Βεβαίωση Αναγγελίας περιπτέρου με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει, δ) βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.), ε) ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ., στ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ζ) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί (εφόσον υπάρχει), η) αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού που πρόκειται να τοποθετηθεί και θ) σχέδιο στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία του περιπτέρου και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος. Προκειμένου ο Δήμος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή γνωματεύει εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος από το Δήμο (άρθρο 16 παρ.4 του Ν. 3254/04) εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών κ.λπ. που δεν επιτρέπουν την χορήγηση της αιτούμενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται. Παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια χορηγείται και χωρίς την γνωμάτευση της Αστυνομικής Αρχής. Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια του Δήμαρχου, στην οποία άδεια περιγράφεται λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση). Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. τοποθέτηση ψυγείου παγωτών κ.λπ. για το χρονικό διάστημα από .... έως ....) και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο Δήμο, πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης επί της οποίας μάλιστα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός διπλοτύπου είσπραξης του Τέλους εκδιδόμενου από το Δημοτικό Ταμείο (άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Για την τοποθέτηση ή τη μετατόπιση του περιπτέρου λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιβάρυνση που προκαλεί στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με αυτό καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης ή μετατόπισης του περιπτέρου σε σημείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση (Σ.τ.Ε. 3570/90).

Άρθρο 10 : Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά για κατασκευή ή ανέγερση οικοδομών: 1. Ο ιδιοκτήτης ή εργολάβος καταθέτει αίτηση στη Δ/νση Οικονομικών του Δήμου για άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου . Εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς (παρ. 1, Ο ιδιοκτήτης ή εργολάβος καταθέτει αίτηση στη Δ/νση Οικονομικών του Δήμου για άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου . Εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επαρ. 48 του Κ.Ο.Κ. Ν.2696/1999). Βάσει της παρ. 2 του αρ. 48 του Ν. 2696/1999 κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι' αυτό, η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών Αρχών μετά την γνώμη των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών. Αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα και καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από την οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Όταν επιτρέπεται η κατάληψη τμήματος οδού πρέπει αυτό να σημαίνεται υποχρεωτικά από αυτόν που το κατέλαβε κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ευθυνόμενος αποκλειστικά για την λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Για την πληρωμή αυτού του τέλους κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (άρθρο 13 παρ. 3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Η περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13 αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989, ΦΕΚ 2/1989 τεύχος Α'). Ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει πεζοδρόμιο θα αναφέρει οπωσδήποτε και το χρόνο μέσα στο οποίο θα χρησιμοποιήσει το πεζοδρόμιο. Για παραπέρα χρήση από τον αιτούμενο χρόνο, θα απαιτείται η χορήγηση συμπληρωματικής άδειας. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση οικοδομικών υλικών στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο εφόσον υπάρχει πιθανότητα να παρασυρθούν από τα όμβρια νερά. Οικοδομικά υλικά τοποθετούνται σε κοινόχρηστο χώρο μόνον σε συσκευασίες (παλέτες, κάδους, 'κοντέϊνερ' κ.λ.π.). 2. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο χώρος πρέπει να έχει κατάλληλη σήμανση ορατή και την νύκτα. Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι (βάσει της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 1080/80) : α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το εταιρικό τους), τον φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας, β) το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά μέτρα και τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού, γ) βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.), δ) ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ., ε) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και στ) σκαρίφημα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, στο οποίο θα απεικονίζεται η θέση που θα λάβει χώρο η εκδήλωση, τα παρακείμενα κτίρια, οι είσοδοι κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου ή πεζόδρομου, το πλάτος της οδού και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος. 3. Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε: α) Άδεια χρήσης κάδου αδρανών υλικών με μηνιαίο τέλος χρήσης ανά τ.μ. και με την υποχρέωση ο κάδος να τοποθετείται επί ξύλων, για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου. β) Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και μηνιαίο τέλος χρήσης γ) Άδεια τοποθέτησης ικριώματος(σκαλωσιάς)από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, με μηνιαίο τέλος χρήσης. 4. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την άδεια οικοδομής ή άδεια εργασιών μικρής κλίμακας για την έγκριση των εργασιών από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου, είναι δε υποχρεωμένος, σύμφωνα με την αρ. 6952/14.2.2011 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΚΑ & ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 420Β΄/16.3.2011), με την οποία ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και τα μέτρα για την ασφαλή διέλευση την πεζών και την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους : · Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά με σκάφη(όταν γίνεται χρήση όλου του πεζοδρομίου)ή πρόσθετο πεζοδρόμιο, για την προστασία των πεζών. · Να τοποθετεί ικριώματα(σκαλωσιά) με ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή, με προστατευτική διάταξη(πανί, δίχτυ, κ.λ.π.)για την προστασία των διερχομένων από την πτώση υλικών. · Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και άσπρο χρώμα. · Να τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν και την νύκτα. δ) Άδεια στάθμευσης ανυψωτικών μηχανημάτων απαραιτήτων για την ανέγερση πολυκατοικίας(πρέσα- μπετονιέρα κ.λ.π.) ε) Άδεια κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με διάφορα οικοδομικά υλικά για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών-οικοδομικών εργασιών με μηνιαίο τέλος κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό μέτρο.(άρθρο 26,παρ. 4 του Ν.1828/89-αρθ.481,482,483 του Α.Κ.) 5. Ελαφρά υλικά, πού παρασύρονται από τον αέρα καλύπτονται ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Τα στερεά υλικά στερεώνονται με ασφαλή τρόπο για την πρόληψη ατυχήματος. 6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώματος για τη σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας η αποκατάσταση της οδού στην αρχική της μορφή με τα αυτά υλικά και την αυτή επιμέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του ωφελουμένου ακινήτου. 7.Για οποιανδήποτε καταστροφή του κοινόχρηστου χώρου ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος του έργου φροντίζει για την αποκατάσταση της ζημιάς άλλως του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας αποκατάστασης της ζημιάς. Άρθρο 11 Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων. 1. Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, υποβαλλομένης, τουλάχιστον, τρεις (3) ημέρες νωρίτερα στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 2. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου για την φορτοεκφόρτωση φορέα, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας . 3. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση. 4. Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και του παρόντος. 5. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους. 6. Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κτλ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποιν. Κώδικα. 7. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης. Άρθρο 12 : Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου και γι.α χρήση εδάφους ή υπεδάφους 1. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα ,πού είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος μηχανικού, του τεχνικού ασφαλείας ,ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, τα μέτρα σηματοδότησης για την προστασία πεζών και οχημάτων, , σύμφωνα με την αρ. 6952/14.2.2011 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΚΑ & ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 420Β΄/16.3.2011), με την οποία ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και τα μέτρα για την ασφαλή διέλευση την πεζών και την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας. 2. Η άδεια έχει διάρκεια ενός μηνός και είναι δυνατή η παράτασή της μετά από αιτιολογημένη αίτηση και καταβολή του αντιστοίχου τέλους. 3. Κατά την λειτουργία του εργοταξίου τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., οι κανονισμοί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων και οι κανονισμοί, που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Εργασίες, που προκαλούν ηχητική όχληση θα πρέπει να γίνονται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας. 4. Σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή δημοσίων έργων από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας απαιτείται άδεια τομής ή και άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εντός 20 ημερών από τη υποβολή της αίτησης μαζί με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων. Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η κοινοποίηση των σχεδίων στα οποία απεικονίζεται η κατασκευή των έργων (υπέργειων & υπόγειων) στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγ.2 του Ν.4067/2008 (Ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός). 5. Οι δημόσιοι οργανισμοί για την εγκατάσταση κοινωφελών δικτύων με χρήση υπογείων ή εναερίων εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους μετά την μετατροπή τους σε ανώνυμες εταιρείες παύουν να έχουν απαλλαγή από την καταβολή του τέλους καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων(Ν.Σ.Κ. 268/02).Ως εκ τούτου χρήστες όπως η Δ.Ε.Η. Α.Ε, ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, πρατήρια καυσίμων κ.α., που έχουν την δυνατότητα με την εγκατάσταση καλωδίων, σωληνώσεων, οπτικών ινών, δεξαμενών καυσίμων, τηλεφωνικών θαλάμων, Κ.Α.Φ.Α.Ο., στύλων, ταμειολογιστικών μηχανών(Α.Τ.Μ), να αποκομίζουν και να καρπούνται ειδική ωφέλεια υπέρ αυτών από το παραχωρούμενο ή ήδη χρησιμοποιούμενο κοινόχρηστο χώρο του υπεδάφους ή εδάφους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, χρεώνονται με την επιβολή ανάλογου τέλους. Άρθρο 13 : Μικροπωλητές-Στάσιμο υπαίθριο εμπόριο-Καντίνες 1.Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας χορηγείται με άδεια του Δημάρχου και σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βάση της σχετικής νομοθεσία . 2. Οι θέσεις, που παραχωρούνται είναι ισάριθμες των αδειών, που έχουν χορηγηθεί και καθορίζονται κατά περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι της 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόμενο έτος. Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της σχετικής νομοθεσίας και η γνωμοδότηση της σχετικής επιτροπής 3. Ο παραχωρούμενος χώρος δεν είναι πάνω από 2τ.μ. και δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της παραχωρούμενης επιφάνειας. 4. Οι καθορισμένες θέσεις θα παραχωρούνται με κλήρωση και κατά προτεραιότητα σε Δημότες του Αιγάλεω. 5. Στους δημότες και κατοίκους μικροπωλητές για 15 μέρες την περίοδο των Χριστουγέννων, από 20 Δεκεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου και 15 μέρες την περίοδο του Πάσχα παραχωρείται χώρος σε συγκεκριμένο τμήμα της πόλης, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μόνο για συγκεκριμένα είδη. 6. Καθώς και για 2 μέρες, την παραμονή και την ημέρα του εορτασμού των Ιερών Ναών του Δήμου, στους γύρω από τον ναό δρόμους ή και σε μεγαλύτερη έκταση ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και την σπουδαιότητα του εορτασμού. 7. Σε νόμιμους κατόχους άδειας λειτουργίας κινητών καντινών(παρ. 5,αρθρ. 1 του Ν. 3377/2005 Φ.Ε.Κ. 202/19-8-05), χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε θέσεις, που καθορίζονται και οριοθετούνται από αυτό, με δημοπρασία. Προϋπόθεση αποτελεί, οι θέσεις αυτές, να βρίσκονται σε σημεία που επιτρέπεται από τις προβλεπόμενες χρήσεις γης. 8. Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι 5τ.μ. και ο συνολικά παραχωρούμενος χώρος να μην υπερβαίνει τα 10τ.μ. Άρθρο 14 : Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα 1. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων (τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών) για την διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων κ.λπ. θα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, ο οποίος υποχρεούται πριν τη χρήση των ανωτέρω χώρων, να υποβάλει στο Δήμο σχετική αίτηση (τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την διενέργεια αυτής) 2. Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι (βάσει της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 1080/80) : α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το εταιρικό τους), τον φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας, β) το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά μέτρα και τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού, γ) βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.), δ) ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ., ε) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και σκαρίφημα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, στο οποίο θα απεικονίζεται η θέση που θα λάβει χώρο η εκδήλωση, τα παρακείμενα κτίρια, οι είσοδοι κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου ή πεζόδρομου, το πλάτος της οδού και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος. 3. Προκειμένου ο Δήμος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή γνωματεύει εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος από το Δήμο (άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 3254/04) εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που δεν επιτρέπουν την χορήγηση της αιτούμενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται. Παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια χορηγείται και χωρίς την γνωμάτευση της Αστυνομικής Αρχής. Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια του Δήμαρχου, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση). Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, εγκαίνια καταστημάτων κ.λπ. για το χρονικό διάστημα από .... έως ....) και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο Δήμο, πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης επί της οποίας μάλιστα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός διπλοτύπου είσπραξης του Τέλους εκδιδόμενου από το Δημοτικό Ταμείο (άρθρο 3 του Ν. 1080/80). 4. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο με δυνατότητα ανανέωσης για μια φορά ακόμα. Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από τέσσερις (4) άδειες τον χρόνο. 5. Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές ,που θα τοποθετούν οι φορείς πρέπει να είναι καλαίσθητες και οι διαστάσεις τους να μην είναι μεγαλύτερες από 1Χ1,5 μ. και να υποβάλλεται σκαρίφημα τους μαζί με την αίτηση. Οι παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι δεν θα υπερβαίνουν τους τρεις (3) την ίδια ημέρα. 6. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας . 7. Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάσταση. 8. Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων. 9. Για τις εκδηλώσεις, που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή Πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1491/84. 10. Στις άδειες, που χορηγούνται ατελώς, για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δεν θα επιτρέπεται η διενέργεια εμπορικής διαφήμισης. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άμεση βεβαίωση της παράβασης στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις. 11. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων. 12. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος. Σημείωση : · Για την λειτουργία λούνα πάρκ-τσίρκο (σύμφωνα και με τον Ν. 4039/2012 ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α') απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν. 3463/2006 καθώς επίσης και με όσα ορίζονται στην παρ. 2 αρ. 192 του Ν. 3463/2006. Στην υπ' αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β') Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ορίζεται ότι για τις προσωρινές λυόμενες κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα παρκ) και επιδείξεων (τσίρκο) απαιτείται άδεια εγκατάστασης της κατασκευής στον κοινόχρηστο χώρο από τον οικείο Δήμο. Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά: α) Όλα τα σχέδια που αναφέρονται στις παραγράφους α, γ και δ του άρθρου 3 του από 3.9.1983 Π.Δ/τος "Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρόμενων οικοδομών" (ΦΕΚ 394/Δ’), όπως ισχύει, και β) Διπλότυπο πληρωμής τελών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου, όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 21 του Ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) η ανέγερση προσωρινών λυόμενων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους υπαίθριους ή στεγασμένους μπορεί να εγκριθεί υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπονται οι συγκεκριμένες χρήσεις, κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων και εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό στατικής επάρκειας σύμφωνο με τις ισχύουσες ελληνικές ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται το χρονικό διάστημα αδειοδότησης ανά είδος και επιφάνεια προσωρινής κατασκευής , καθώς και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα να υποβληθούν στον αρμόδιο φορέα , μαζί με την αιτιολογική έκθεση για την αναγκαιότητα της τοποθέτησης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει την απόφαση, την οποία εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 13. Θέσεις στάθμευσης για τις ανάγκες των χρηματαποστολών. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου θέσης στάθμευσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε Τράπεζες, Οργανισμούς, ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ. που στεγάζονται στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αιγάλεω, ύστερα από αίτησή τους. Παραχωρείται θέση στάθμευσης στην είσοδο του καταστήματός τους, ώστε να εξυπηρετούνται τα οχήματα των χρηματαποστολών, με την προϋπόθεση της καταβολής του ετήσιου Τέλους ανά θέση στάθμευσης, ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης αυτής. Οι θέσεις των χώρων στάθμευσης παραχωρούνται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, κατάρτιση σχετικής μελέτης (αρ. 82 Ν. 3463/2006) και κατόπιν εισηγήσεως της στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει την απόφαση για την παραχώρηση χρήσης, την οποία εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε κάθε θέση στάθμευσης θα τοποθετείται ανάλογη σήμανση με πινακίδες, στις οποίες θα αναγράφεται και ο αριθμός της αδείας, των οποίων η δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης θα βαρύνει αποκλειστικά τις υπηρεσίες που θα κάνουν χρήση των χώρων στάθμευσης. Οι θέσεις που παραχωρούνται για θέση στάθμευσης χρηματαποστολών υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. περί απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων στις συγκεκριμένες θέσεις. Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια του Δήμαρχου, με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται (συγκεκριμένη θέση), το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. Οχήματα χρηματαποστολής για το χρονικό διάστημα από .... έως ....) και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Επισήμανση: Δεν απαιτείται κατοχή άδειας χρήσης χώρου θέσης στάθμευσης για τις ανάγκες των οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής, του Ε.Κ.Α.Β. και του Λιμενικού Σώματος.__ Άρθρο 15: Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων καθορίζονται κατά το είδος και την ζώνη ως εξής: 1) Για οικοδομικές και τεχνικές εργασίες κατά την ανέγερση(οικοδομικά υλικά, μπάζα, κάδοι, μηχανήματα) ανεξαρτήτως ζώνης: 6,00 ευρώ το τ.μ. μηνιαίως 2) Για τραπεζοκαθίσματα ανά τ.μ ετησίως: Α Ζώνη 34ευρώ, ΑΒ Ζώνη 23ευρώ, Β Ζώνη 16ευρώ, Γ Ζώνη 12ευρώ. 3) Για εμπορεύματα ανά τ.μ. ετησίως: Α Ζώνη 34ευρώ, ΑΒ Ζώνη 23ευρώ, Β Ζώνη 17ευρώ, Γ Ζώνη 12 ευρώ. 4) Για τα περίπτερα ανά τ.μ. ετησίως και μέχρι 4τ.μ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό : Α Ζώνη 120ευρώ, ΑΒ Ζώνη 90ευρώ, Β Ζώνη 60ευρώ, Γ Ζώνη 40ευρώ. 5) Για μικροπωλητές δημότες και κατοίκους του Δήμου μας: Για 15μέρες τις εορτές των Χριστουγέννων(20/12 έως 5/1) και του Πάσχα(Κυριακή των Βαϊων έως Κυριακή του Θωμά) 125,00 ευρώ, τα 4μέτρα πρόσοψης,(με βάθος πάγκου 2μέτρα). Στο ποσό αυτό προστίθεται κάθε φορά και το τέλος καθαριότητας όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά. 6) Για μικροπωλητές δημότες, κατοίκους, ετεροδημότες κ.α., στους οποίους έχουν χορηγηθεί 2μερες άδειες για την παραμονή και την ημέρα εορτής των Αγίων της πόλης μας: α) Εορτή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού, · Α Ζώνη(Ν. Πλαστήρα από Ι.Οδό μέχρι Ανδρ/πόλεως) 46ευρώ, το μέτρο πρόσοψης, β) Εορτή Αγίου Σπυρίδωνος, · Α Ζώνη(Ν. Πλαστήρα από Μιαούλη μέχρι Δοξάτου) 38ευρώ, το μέτρο πρόσοψης, · Β Ζώνη(Ν. Πλαστήρα από Μιαούλη μέχρι την αρχή) 35ευρώ το μέτρο πρόσοψης. γ) Εορτή Αγίας Τριάδας, 21 ευρώ το μέτρο πρόσοψης. δ) Λοιπές εορτές Αγίων, 10ευρώ το μέτρο πρόσοψης. ε) Εορτή Αγίας Μαρίνας, επειδή η εκκλησία ανήκει στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας αλλά η οδός Αγ. Μαρίνας είναι και το όριο του Δήμου μας, τα τέλη θα καθορίζονται με τέτοιον τρόπο από το αρμόδιο τμήμα Εσόδων , ώστε με το τέλος καθαριότητας, να ανέρχεται σε ποσόν ίσο με αυτό, που συνολικά εισπράττει και ο γειτονικός Δήμος, ο οποίος έχει και την ευθύνη της πανήγυρης. 7)Για μικροπωλητές-στάσιμο εμπόριο: 300 ευρώ ανά θέση, ανά έτος 8) Για χρήση υπεδάφους: α) δεξαμενές υγρών καυσίμων 40,00 ευρώ ανά κ.μ. ετησίως β)Οι Πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώματα έχουν, αλλά μόνο σχετικά με τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που δεν παρέχουν δημόσια δίκτυα. Οι δημόσιες αρχές, που είναι αρμόδιες για την παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών, τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν.3431/2006 περί «Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα στο αρ. 29 περί δικαιωμάτων διέλευση. Με την Κ.Υ.Α. οικ. 725/23/04.01.2012 (ΦΕΚ 5/05.01.2012 τεύχος Β') ορίσθηκε η διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην παρ. 5 του αρ. 13 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι ο Πάροχος δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής άλλου σχετικού τέλους πέραν της υποχρέωσης καταβολής Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης. Στο Φ.Ε.Κ. Β'/1375/10-07-2009 (σελ. 5) δημοσιεύθηκε ο αρ. 528/075/23-6-2009 Κανονισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων περί καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ' εφαρμογή του αρ. 29, παρ. 6, του Ν. 3431/2006. Στο άρθρο 5 περί Υπολογισμού Τελών Διέλευσης ορίζονται τα κάτωθι : 1. Τα τέλη διέλευσης υπολογίζονται ως εξής: 1.1 Εφάπαξ τέλη διέλευσης τομής: Το εφάπαξ τέλος διέλευσης ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (406,95 €) ανά χιλιόμετρο διέλευσης τομής. 1.2 Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καμπίνες, φρεάτια). Το εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ανά ευκολία ανέρχεται σε διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (244,17 €). 2. Τα Τέλη Διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0) Ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε Δήμους (συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων και σε Τοπικά Διαμερίσματα συνολικού πληθυσμού κάτω των 1.000 κατοίκων. 2. Διέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως. 3. Διέλευσης μέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους). 4. Διέλευσης μέσω υποθαλάσσιων δικτύων. 5. Πραγματοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθμισης δικτύου και συνδέσεων τελικών χρηστών οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) μέτρα από την όδευση του υφιστάμενου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 6. Πραγματοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάμενων υποδομών ή για τη διασύνδεση υφιστάμενων δικτύων για αποστάσεις μέχρι διακόσια (200) μέτρα. 7. Εγκατάστασης φρεατίων τα οποία εξυπηρετούν καμπίνες (εισαγωγή/εξαγωγή αγωγών και/ή καλωδίων σε αυτές) και βρίσκονται στην εγγύς ζώνη αυτών των καμπινών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ζεύγος φρεάτιο – εξυπηρετούμενη καμπίνα θεωρείται ως μία ευκολία και όχι δύο. Στο άρθρο 6 περί Υπολογισμού Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης ορίζονται τα κάτωθι : 1. Τα τέλη χρήσης διέλευσης υπολογίζονται με βάση τα χιλιόμετρα όδευσης ως εξής: Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε Ευρώ ανά χιλιόμετρο ανά έτος] = (Μέσος Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) Τοπικού Διαμερίσματος ή Δήμου [σε €/μ2/έτος]* 0,175). 2. Ο Μέσος Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) Τοπικού Διαμερίσματος ή Δήμου υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τιμών ζώνης των επιμέρους περιοχών ή/και συνοικιών οι οποίες απαρτίζουν το συγκεκριμένο Τοπικό Διαμέρισμα ή Δήμο, κατά την κείμενη νομοθεσία. Για τον υπολογισμό αυτού του μέσου όρου, δεν λαμβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η εμπορικότητα ή η αξιοποίηση οικοπέδου ή η παλαιότητα αυτού, καθώς θεωρούνται κατά μέση τιμή ίσοι με τη μονάδα.
3. Τα Τέλη Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0) Ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε Δήμους (συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων και σε Τοπικά Διαμερίσματα (συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 1.000 κατοίκων. 2. Διέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως. 3. Διέλευσης μέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους). 4. Διέλευσης μέσω υποθαλάσσιων δικτύων. 5. Πραγματοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθμισης δικτύου και συνδέσεων τελικών χρηστών οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) μέτρα από την όδευση του υφιστάμενου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
6. Πραγματοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάμενων υποδομών ή για τη διασύνδεση υφιστάμενων δικτύων για αποστάσεις μέχρι διακόσια (200) μέτρα.
7. Εγκατάστασης ευκολιών επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται φρεάτια, καμπίνες). γ) τοποθέτηση τηλεφωνικών θαλάμων, στυλών, Κ.Α.Φ.Α.Ο., Α.Τ.Μ. τραπεζών, σύμφωνα με την προηγούμενη διάταξη του παρόντος που αφορά στα τέλη για τα περίπτερα δ)Για υπόγειους σταθμούς των οργανισμών και εταιρειών ή ιδιωτών 120 ευρώ/τ.μ
9) Για εκδηλώσεις ημερησίως 100ευρώ το τ.μ. Α’ Ζώνη, 60ευρώ το τ.μ. Β’ Ζώνη, 50 ευρώ το τ.μ Γ΄ Ζώνη. Τα ποσά αυτά επιβάλλονται ανά ημέρα. Σε όλες τις περιπτώσεις το τέλος δεν χρεώνεται αναδρομικά αλλά ολόκληρο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσεως και πληρώνεται εξ ολοκλήρου πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης, η οποία δεν μπορεί να είναι σε χρόνο μικρότερη από την κατά κατηγορία χρονική περίοδο του παρόντος κανονισμού.
10. Απαλλασσόμενοι του Τέλους Χρήσης : α) Δεν υπόκεινται στο τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων, όσοι χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους Δήμων ή το υπέδαφος αυτών δυνάμει ειδικής διατάξεως νόμου ή συμβάσεως μετά του δημοσίου που έχει κυρωθεί με νόμο, σε εκτέλεση των οποίων γίνεται χρήση των άνω δημοτικών χώρων, εφόσον από τις διατάξεις αυτών προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος αυτό (άρθρο 13 παρ.9 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). β) Δεν υπόκεινται στο τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων οι εκτελούντες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων που προκηρύσσονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 10Α του Ν.3661/2008, δεν απαιτείται άδεια και δεν οφείλονται τέλη στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την προσωρινή κατάληψη τμήματος του πεζοδρομίου μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών (παρ 5 του άρθρου 10Α του Ν. 3661/2008 όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 3851/10). Οι τιμές καθορίζονται με εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει σχετικά.

Άρθρο 16: Κυρώσεις και πρόστιμα. Σε περιπτώσεις αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου εκτός από το αναλογούν τέλους και πρόστιμο(Ν. 1900/90): 1. Σε χώρους ,που έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος χρήσης. 2. Σε περιπτώσεις που δεν έχει παραχωρηθεί άδεια ,επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό ,που έχει προσδιοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση χρήσης. 3. Εάν συνεχίζεται η αυθαίρετη χρήση ή επαναλαμβάνεται το πρόστιμο διπλασιάζεται κάθε φορά μέχρι και δύο φορές. 4. Πέραν τούτου αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και απομακρύνεται από τα συνεργεία του Δήμου κάθε αντικείμενο από τον χώρο με την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας και της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλεται επιπρόσθετα και ειδικό τέλος για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης. Κατόπιν τούτου στον παραβάτη δεν χορηγείται άδεια χρήσης. 5. Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά ,που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων , θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή-κατάληψη και θα επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τον Ν.1337/83. 6.Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού τιμωρούνται, επιπλέον, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα κίνησης και στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα εκτέλεσης δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα όπως αυτά συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα (άρθρα 47 & 48του Ν.2696/1999, ΦΕΚ 57 Α΄/1999). Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με τη σοβαρότητα των παραβάσεων ισχύουν διοικητικές κυρώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κ.Δ.Δ. και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής προστίμων. Εάν οι παραβάσεις άπτονται ποινικών αδικημάτων ισχύουν και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Η διατήρηση της πόλης μας καθαρής, η μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων (αυτοκινητικών, από οικοδομικές εργασίες κτλ.), η απάλειψη της ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η δημιουργία ελκυστικού ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος σε αρμονία με το φυσικό, η ανάδειξη πολυλειτουργικού και πολυσήμαντου δικτύου πεζοδρόμων κατάλληλου για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία και, τέλος, η καλλιέργεια συνείδησης αλληλεγγύης και αναγνώρισης του απόλυτου χαρακτήρα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε τοπικό επίπεδο είναι βασική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση όλων των πολιτών να συνδράμουν το έργο του Δήμου και να συμβάλουν ενεργά σε κάθε απόπειρα φαλκίδευσης του δικαιώματος τους για ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που προσβάλλει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω και την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητάς του από την αρμόδια Αρχή. Από την θέση σε ισχύ του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καταργούνται. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου